วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประวัติหมู่บ้านต่างๆในตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม

ตำบลนาสะอาดมีหมู่บ้านในอาณาเขตตามลักษณะการแบ่งเขตการปกครองจำนวน ๘ หมู่บ้าน ดังนี้

๑. บ้านนาสะอาด หมู่ที่ ๑ ตำบลนาสะอาด
ประวัติหมู่บ้าน บริเวณบ้านนาสะอาดเมื่อครั้งก่อนเป็นป่าดงดิบ มีลำห้วยชื่อห้วยศาลา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ต้วยความอุดมสมบูรณ์จึงทำให้ประชาชนล้านโพนฆ้องแยกย้ายมาอาศัยบุกเบิกตั้งรกรากทำ สวน ไร่ นา แต่ก็เกิดวาตภัยทีให้ไร่นาเสียหาย จึงทำให้ประชาชนแยกย้ายที่อยู่ไม่มีคนอาศัย จึงทำให้ถูกขนานนามว่า “ บ้านนาแม่ฮ่าง “ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ นายแก้ว พันฆ้อง , นายจันที คำสร้าง , นายเหล็ก วิสัยหมู , นายเปลี่ยน โพนที , ยายแหม โพธิ์ทิพย์ ได้มาตั้งรกรากอาศัยอยู่ ได้มีการขุดลอกห้วยให้ลึกลงไปอีก จึงไม่ประสบภัยน้ำท่วมอีก สวน ไร นา จึงมีความอุดมสมบูรณ์ และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านให้ว่า “ บ้านนาสะอาด “ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ประวัติหมู่บ้านต่างๆในตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม

ตำบลสร้างคอม
บ้านสร้างคอม ( ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ / ๒ / ๑๐ )
บริเวณหมู่บ้านสร้างคอมเมื่อครั้งก่อนเป็นเหล่า ( เหล่าหมายถึงป่าทึบ )หรือป่าดงดิบมาก่อนมีต้นไม้ใหญ่มากมาย เช่น
ต้นยาง ต้นสะแบง ต้นเต็ง และต้นรัง ฯลฯ เป็นต้น ต่อมามีพวกชาวบ้านสร้างแป้นได้ย้ายลงมาอยู่ เนื่องจากชาวบ้านสร้างแป้นมี
สาเหตุของการย้ายบ้านในครั้งนี้หลายประการ ซึ่งหมู่บ้านสร้างแป้นเดิมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านสร้างคอม ห่างกันประมาณ ๑ กิโลเมตร

ประวัติหมู่บ้านต่างๆในตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม

ตำบลบ้านยวด
บ้านยวดแต่ก่อนเป็น หมู่ที่ ๘ ของตำบลสร้างคอม อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี บ้านยวดก่อนจะได้ตั้งชื่อของบ้านนั้น
คือมีหนองน้ำอันหนึ่งขื่อว่า " กุดยวด" ที่เป็นอันศักดิ์สิทธิ์ ในสมัยนั้นมีสิมอยู่กลางหนองน้ำ จึงได้ตั้งชื่อของหมู่บ้านว่า "บ้านยวด " สมัยนั้นเขาเรียกผู้ใหญ่บ้านกันว่า " ตาแสง" กำนันเรียกกันว่า " ขุนหมื่น" สมัยนั้นมีขุนหมื่นประสิทธิ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ประวัติหมู่บ้านต่างๆในตำบลหินโงม อำเภอสร้างคอม


บ้านหินโงม  บริเวณบ้านหินโงม เมื่อครั้งก่อนเป็นป่า และโขดหิน อันเป็นหินพะลานเป็นลักษณะโบราณ ในทิศตะวันออก อยู่ที่กลาง
หนองเดิ่น ซึ่งติดกับหนองหญ้าวัง หินเป็น หินงุม ก้อนใหญ่มาก มีแหล่งน้ำหลายหนองติดต่อกันมีปลาชุมมากในตอนนั้น พร้อมทั้งลำห้วยเสียวอีกด้วยในรอบ ๆ ขอบหนอง มีกอไผ่กระชะเต็มไปหมดมากมาย ในฤดูฝนจะมีหน่อไม้ไผ่ขึ้นเต็มไปหมด ทำมาหากินสะดวก ก่อนจะมาตั้งบ้าน โดยมีนายบุตรตะวงษ์ มาลินี ได้อพยพเอาวัว ควาย หนีห่ามากับพวก มาจากบ้านยวด จำนวน ๘ ครัวเรือน
เพราะว่าตอนนั้นวัว ควาย ตายห่ากันจำนวนมาก

ประวัติหมู่บ้านต่างๆในตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม

ตำบลบ้านโคก
บ้านโคก
เดิมอยู่ร่วมกับบ้านโพธิ์ ม.๒ สาเหตุ เนื่องจากบ้านโพธิ์ตั้งอยู่ใกล้ที่ลุ่มน้ำท่วมถึงและการขยายบ้านเรือนลำบาก มีทุ่งนาล้อม รอบหมู่บ้านทำให้ภายในหมู่บ้านถนนเป็นตรมโคลน จากมูลสัตว์ จึงแยกออกจากหมู่บ้านมาตั้งบ้านเรือนที่โคก ซึ่งเป็นเนินสูง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ที่หนาแน่น มีฝูงสัตว์มากมายนานาชนิดผู้ตั้งหมู่บ้านไม่ทราบเพราะเนิ่นนานจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านโคก

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประวัติหมู่บ้านต่างๆในตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม


ตำบลเชียงดา
บ้านเชียงดา  หมู่บ้านนี้ตั้งขึ้นประมาณ ๑๐๐ ปีเศษ ซึ่งแยกจากบ้านโคกน้อย โดยมี นายเชียง เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน ชาวบ้านจัดตั้งชื่อ
หมู่บ้านว่า “ บ้านเชียงด่า “ ต่อมานายเชียงตายไป นายพะลาด เป็นหัวหน้าหมู่บ้านแทน จึงได้เปลี่ยนชื่อบ้านเป็น “ บ้านเชียงดา "
จนถึงปัจจุบัน หมู่บ้านเชียงดาได้ตั้งเป็นหมู่บ้าน อพป. เมื่อ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยส่งน้ำ สร้างรอยยิ้มผ่านโครงการท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร


อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี - “คำว่า ‘สร้าง’ ภาษาอีสานแปลว่า บ่อน้ำ ‘คอม’ เป็นชื่อของต้นคอม คือเมื่อก่อนตอนที่ชุมชนยังเล็ก ยังเป็นหมู่บ้าน มีบ่อน้ำของชุมชนที่มีต้นคอมอยู่ใกล้ๆ ชาวบ้านจะใช้น้ำจากบ่อนี้ร่วมกัน” นางสาวมัคนา โพธิ์ศรีพรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจและรายได้ โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืนในพื้นที่ อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย อธิบายที่มาของชื่อ “สร้างคอม”

จากที่มาของชื่อและสภาพภูมิประเทศที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ 3 แหล่ง คือ อ่างน้ำพาน ลำห้วยหลวง และอ่างน้ำวังช้าง รวมถึงคำขวัญประจำอำเภอที่ว่า “ลือเลื่องแหล่งปลาชุม” ต่างแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ

แต่ทำไมเกษตรกรชาวสร้างคอมจำนวนมากจึงประสบกับปัญหาความแห้งแล้ง

เป็นเวลาหลายชั่วอายุคนที่เกษตรกรในอำเภอสร้างคอมแก้ปัญหาความแห้งแล้งด้วยการทำเกษตรตามฤดูกาลเฉกเช่นเกษตรกรชาวอีสานส่วนใหญ่ คือจะทำการเพาะปลูกปีละครั้ง หากว่าปีไหนฝนฟ้าไม่เป็นใจ ปีนั้นก็เป็นเวลาที่ยากลำบากของเกษตรกร

ชีวิตสีเขียวกำลังเติบโต สร้างรอยยิ้มให้ชาวสร้างคอม


อ่างเก็บน้ำพาน

อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี: น้ำเป็นจุดให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตในโลก สิ่งที่มีชีวิตในโลกนี้ถ้าขาดน้ำจะอยู่ไม่ได้ เช่นเดียวกับการเกษตร ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของคนไทยและคนทั้งโลก

นับเป็นโชคดีของชาวตำบลนาสะอาดที่มีอ่างเก็บน้ำพาน แหล่งน้ำจืดธรรมชาติขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ นอกจากภูมิทัศน์สวยงามแล้ว ยังมีปลาน้ำจืดชุกชุม ชาวบ้านอาศัยเป็นแหล่งหากินตลอดทั้งปี อาศัยเรือบดลำหนึ่งสามารถออกจับสัตว์น้ำต่างๆ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา และเก็บบัวที่มีอยู่อย่างดาษดื่นในแหล่งน้ำจืดธรรมชาติขนาดใหญ่แห่งนี้

ความโชคดีของชาวบ้านตำบลนาสะอาดยังไม่หมดแค่นี้ เมื่อสามารถนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำพานขึ้นมาใช้ในการเกษตรกรรมด้วย ซึ่งชาวบ้านที่นี่เล่าว่าไม่เคยนึกว่าจะทำได้ เพราะทำเลที่ตั้งของอ่างน้ำพานเป็นที่ลุ่ม มีความต่างระดับกับพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ถึง 10 เมตรทีเดียวสำหรับความเป็นมาของโครงการแหล่งน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร พื้นที่อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี นายน้ำพี้ โพนพุฒ ปลัดอบต.นาสะอาด เล่าให้ฟังว่า เมื่อปี พ.ศ.2540 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยได้เข้าไปเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืนในพื้นที่ อ.สร้างคอม และในปี พ.ศ.2543 ผู้ประสานงานศุภนิมิตประเทศออสเตรเลียได้มีโอกาสลงเยี่ยมพื้นที่ตำบลนาสะอาด ได้พบว่าพื้นที่ไร่นาจำนวนมากขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง จึงมีแนวคิดออกแบบโครงการ เพื่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ช่วยให้ชาวบ้านมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวเป้าหมาย จำนวน 5 หมู่บ้าน รวม 643 ครอบครัว


นายน้ำพี้ แสดงความคิดเห็นว่า "นี่เป็นโครงการแรกที่เราทำโครงการใหญ่มาก พอใจกับการดำเนินงาน แต่ยังต้องแก้ไขเรื่องเทคนิคออกแบบระบบสูบน้ำจากอ่างน้ำพานขึ้นมาพักเก็บในที่สูง ทำให้สูญเสียแรงดันน้ำไปมาก ในอนาคต คิดว่าจะสร้างถังสูงเก็บน้ำไว้ใกล้เครื่องสูบน้ำ ทำให้ลดการสูญเสียแรงดัน ลดระยะทางของท่อส่งจาก 1,300 เมตร เหลือ 25 เมตร ช่วยให้ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าลงมากทีเดียว"

โครงการฯ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและทดลองระบบตั้งแต่ปี 2551-2552 แม้ว่ายังมีปัญหาเรื่องสูญเสียแรงดันน้ำในท่อส่ง ทำให้การจ่ายน้ำไม่ทั่วถึง แต่โครงการฯ นี้ได้รับการปรับปรุงแก้ไข สามารถดำเนินการได้ในระดับที่พอใจ นายน้ำพี้ กล่าวถึงความร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ต่อไปอีกว่า "เราร่วมมือกับศุภนิมิตเริ่มต้นโครงการพัฒนา ที่มาทำโครงการนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การขาดรายได้ ทำแล้วมีผลสำเร็จพอสมควร น่าจะเป็นโครงการต้นแบบของหลายที่ ในอำเภอสร้างคอมมี 3 ตำบล แต่ละตำบลมีความคิดเอาน้ำจากอ่างเก็บน้ำพานมาทำเกษตรในฤดูแล้ง ยังไม่มีตำบลไหนทำได้ นับว่าเป็นโครงการที่ประชาชนพอใจ อบต. ขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯเป็นอย่างสูง"

นางถวิล ก่อขัน เกษตรกรบ้านนาหว้า หมู่ 3 ทำนาข้าวหอมมะลิในที่ดินของครอบครัว 12 ไร่ ความแห้งแล้ง ขาดน้ำในการทำนาทำให้ผลผลิตข้าวนาปีไม่สมบูรณ์และได้ปริมาณน้อย ขายได้เพียงปีละ 30,000 บาท หลังจากมีน้ำส่งถึงที่นาของตน เมื่อเดือนธันวาคม 2552 ได้ทดลองทำนาปรัง ปลูกข้าวเจ้าหอมมะลิ จำนวน 4 ไร่ และได้เกี่ยวขายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีรายได้ครอบครัวเพิ่มขึ้น 10,000 บาท "รู้สึกดีมาก ถ้าไม่มีน้ำ ก็ไม่มีรายได้ตรงนี้ เดือนพฤษภาคมปีนี้เตรียมทำนาปีให้เต็มที่ คิดว่าจากเดิมมีรายได้ 6 หมื่น ถ้าทำเต็มพื้นที่นาจะได้ถึงแสนทีเดียว" ถวิล พูดพร้อมรอยยิ้มอย่างเบิกบานใจ
โครงการฯ ยังได้ส่งเสริมฝึกทักษะการถักหมวก เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของนางถวิลอีกทางหนึ่งด้วย

นางสาวอภิญญา ก่อขัน นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4 ลูกสาวของนางถวิล ก่อขัน ยังเป็นเด็กในความอุปการะของโครงการฯ สร้างคอม ตั้งแต่เรียนชั้นประถมศึกษา รายได้ครอบครัวที่เพิ่มขึ้นนี้ ทำให้สามารถอยู่ได้อย่างสบายขึ้นและไม่กังวลใจเรื่องค่าใช้จ่ายการเรียนของลูกสาวอีกต่อไป


ที่มา World Vision

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

งานประเพณีลอยกระทง อำเภอสร้างคอมที่มา สำนักงานพัฒนาชุมชน

   ชาวอำเภอสร้างคอมได้ร่วมกันจัดงานประเพณีงานลอยกระทงอำเภอสร้างคอม ในปี 2553 จัดขึ้น ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 12 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 โดยจัดขึ้นที่บริเวณ ริมอ่างน้ำวังช้าง หน้าโรงเรียนบ้านโนนชาด หมู่ที่ 6 คำบลสร้างคอม  ในทุกปี

โดยปีนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชน ส่งกิจกรรมต่างๆเข้าประกวดแข่งขันกัน โดยเริ่มตั้งแต่ตอนเช้า เป็นการแข่งเรือเล็กขนาด 5 ฝีพาย ซึ่งเป็นวิถีฃีวิตของพี่น้องชาวสร้างคอมที่มีอาชีพเสริมจากการหาปลาตามแหล่งน้ำที่มีอยูุ่่เช่น อ่างน้ำพาน อ่านน้ำวังช้าง ลำห้วยหลวง เป็นที่สนุกสนานครื้นเครง มีหมู่บ้านส่งเข้าแข่งขันจำนวนมาก เช่น บ้านสร้างคอม หมู่ 10 ,11,บ้านโพนฆ้อง บ้านท่าเสียว บ้านดงผักเทียม บ้านโคกสว่าง บ้านโนนนกหอ ฯรวมไปถึงส่วนราชการต่างๆที่ส่งทีมเข้าแข่งขัน เช่น โรงพยาบาล.ฯ.. และบ้านที่ชนะเลิศการแข่งเรือพายได้แก่บ้าน ดงผักเทียม คว้าถ้วยรางวัลของเทศบาลสร้างคอมไปครอง


พอตกตอนค่ำก็เป็นการประกวดกระทงและนางนพมาศ ก็เป็นอีกครั้งททางราชการจัดให้มีการแสดงออกของเยาวชนตามความรู้ความสามารถในด้านต่างๆบนเวทีประกวดนางนพมาศแต่เนื่องจากเส้นทางไม่ค่อยสะดวก(ทางลูกรัง...ฝุ่น) และบริเวณจัดงานมีสถานที่จำกัด จึงทำให้รถติดบ้าง ฝุ่นบ้าง และข้อห้ามต่างๆของทางราชการบ้าง...จึงทำให้งานขาดรสชาดและสีสรรไปบ้างแต่งานก็ดำเนินไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนให้งานสำเร็จลงด้วยดี จึงเก็บภาพบรรยากาศในงานการประกวดนางนพมาส และประกวดกระทงมาฝากให้ชมกัน

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ตลาดปลาสร้างคอม ของฝากจากท้องถิ่น
หากท่านได้มีโอกาสแวะเวียนไปอำเภอสร้างคอม สิ่งที่จะลืมเสียไม่ได้คือต้องแวะตลาดปลาสร้างคอม ซึ่งอยู่ริมบึงน้ำพาน และเป็นการลมือลงแรงหาปลาเอง จากแหล่งน้ำที่ขึ้นชื่อของอำเภอ จึงเป็นของดีของฝากหนึ่ง จากอำเภอสร้างคอมจากชาวสร้างคอมของเรา

ตลาดปลาสร้างคอม จำหน่ายปลาชะโด อาหารพื้นบ้าน ส้มปลาชะโด ผลิตภัณ์ แปรรูปอาหารจากปลา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านดงผักเทียม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี